رضایتمندی ها

رضایتمندی برخی از شرکت های طرف قرارداد با شرکت پویه الکترونیک طی سالیان گذشته

شرکت محترم میم تیم کارفرمای اصلی مناطق نفت خیز جنوب
نیروگاه رامین
برق منطقه ای همدان