کارشناس ارشد مالی

نگار ملکشاهی از نیروهای بسیار جوان دارای مدرک لیسانس حسابداری و فوق لیسانس مدیریت صنعتی با بیش از 6 سال سابقه کار در ضمینه مرتبط