مدیر کارخانه

مهندس علیرضا عزیزی با بیش از پانزده سال سابقه حضور موثر در صنعت و پروژه های کشوری فوق الیسانس برق