مدیران اجرایی

کارشناس ارشد مالی

نگار ملکشاهی

تلفن :

ایمیل :


کارشناس ارشد فنی و مهندسی

مهندس هادی اکرمیان

تلفن :

ایمیل :

کارشناس ارشد کنترل کیفیت

مسیب مرادی

تلفن :

ایمیل :


تلفن :

ایمیل :